Els serveis i la ubicació de l'hotel Sol i Vi el situa com el lloc ideal per garantir l'èxit dels seus esdeveniments. Disposem de diferents i versàtils sales, restaurant amb salons exclusius per a l'esdeveniment, hotel amb capacitat fins a 25 habitacions, jardins i piscina per relaxar-se i podem organitzar a l'entorn les activitats culturals, turístiques i de coaching que necessiti.